Regulamin

REGULAMIN SHINE CLUB w Krakowie

 

pkt I – DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ

 

§ 1. PRAWO WSTĘPU:

a) PRAWO WSTĘPU NA IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ SHINE CLUB, UL. STAROWIŚLNA 16, W KRAKOWIE MAJĄ:

– osoby, od 21 roku życia,

– przedstawiciele prasy, radia, portali internetowych i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę,

– przedstawiciele służb porządkowych, państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych i interwencji na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.

b) NA IMPREZY ORGANIZOWANE SHINE CLUB, UL. STAROWIŚLNA 16, W KRAKOWIE WSTĘPU NIE MAJĄ:

– osoby poniżej 21 roku życia,

– osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

– osoby w stroju sportowym lub w glanach, bojówkach, mundurach itp… ,

– osoby, którym uprawniony pracownik lokalu odmówi prawa wstępu na imprezę – obsługa może odmówić wstępu do lokalu bez podania przyczyny,

– tancerki i tancerze erotyczni (dot. wieczory panieńskie / kawalerskie).

 

§ 2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKOWE:

 

a) UCZESTNICY IMPREZY ZOBOWIĄZANI SĄ:

– do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu,

– zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób,

– do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy oraz innych, uprawnionych pracowników lokalu,

b) Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwają służby porządkowe organizatorów oraz licencjonowana firma ochroniarska.

c) ZABRANIA SIĘ:

– wnoszenia do klubu napojów i alkoholu, przekąsek, jedzenia oraz innych produktów spożywczych oraz środków odurzających,

– wynoszenia z klubu przedmiotów będących własnością klubu np. szkoło, ozdoby itp.

– wnoszenia materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy.

d) W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy wnoszeniu ich na teren imprezy będą one odbierane przez służby porządkowe i przekazane uprawnionym organom.

e) Miejsca siedzące w lożach są płatne, opłata za miejsce siedzące jest odrębną opłatą i w żaden sposób nie łączą się z opłatą za wstęp do klubu.

f) Za rzeczy pozostawione poza szatnią lokal nie odpowiada.

g) Ponadto zakazuje się:

– wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez,

– rzucania wszelkimi przedmiotami,

– sprzedawania, reklamowania, akwizycji czy przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.

 

§ 3. DANE OSOBOWE

 

Zasady ochrony danych osobowych w Klubie, sposoby gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, a także wszelkie informacje na temat praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawiera polityka prywatności, która jest integralną częścią niniejszego regulaminu. Polityka prywatności dostępna jest przy wejściu klubu, a także na stronie internetowej www.krakow.shineclub.com.pl/regulamin

 

§ 4. POZOSTAŁE REGULACJE:

 

Decydując się na uczestnictwo w imprezach SHINE CLUB,:

– Akceptują Państwo i zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulamin,

– Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji,

– W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje upoważniony pracownik lokalu,

– Zakup biletu lub wejście do klubu na imprezę niebiletowaną jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,

– Ceny biletów imprez specjalnych mogą się różnić od cen biletów imprez cyklicznych,

– Uznaje się, że publikacja niniejszego regulaminu na internetowej stronie http://krakow.shineclub.com.pl/regulamin jest podaniem go do publicznej wiadomości,

– Osoby chcące wejść z listy Facebook zobowiązują się używać prawdziwego imienia i nazwiska na portalu Facebook.

– Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

 

pkt II – KORZYSTANIE Z SZATNI

 

§ 1. ZASADY OGÓLNE:

– Szatnia jest płatna 3 zł od rzeczy, na jednym numerku-bloczku może znajdować się tylko jedna rzecz,

– Dodatkowo płatne 3 zł są: duże torby oraz wybieranie rzeczy „NA CHWILĘ”,

– Dowodem przyjęcia rzeczy na przechowanie jest wydanie numerka przez osobę do tego upoważnioną – szatniarza,

– Obowiązkiem klienta jest zabezpieczenie numerka przed kradzieżą lub zgubieniem,

– Za pozostawione w odzieży przedmioty: dokumenty, pieniądze, telefon komórkowy, czapka, szalik, rękawiczki … etc., – SHINE CLUB, UL. STAROWIŚLNA 16, W KRAKOWIE nie ponosi żadnej odpowiedzialności,

– Zwrot rzeczy następuje w chwili zwrotu numerka,

– Opłata za zgubienie numerka wynosi 50PLN,

– Osoba, która zagubi numerek może odebrać swoje rzeczy z szatni wyłącznie po zakończeniu imprezy, gdy wszyscy inni klienci opuszczą klub oraz po wskazaniu detali umożliwiających rozpoznanie odzieży. Wydaniu rzeczy towarzyszy wypełnienie formularza: spisanie danych osobowych bezpośrednio z dowodu osobistego osoby odbierającej odzież oraz szczegółowe opisanie wszystkich przedmiotów będących w jej kieszeniach. Całość formalności dopełniać powinien wyraźny podpis minimum dwóch osób: odbierającej oraz szatniarza.

– Szatniarz ma prawo odmówić przyjęcia odzieży w przypadku gdy jej stan lub materiał, z którego jest uszyta mógłby uszkodzić inną odzież,

– Pozostawiając rzeczy w szatni dobrowolnie godzą się Państwo na przetrzymywanie ich do chwili OSOBISTEGO odbioru,

– Odbiór rzeczy pozostawionych w szatni, na terenie klubu lub zagubionych odbywa się w godzinach pracy SHINE CLUB, UL. STAROWIŚLNA 16, W KRAKOWIE.

 

pkt III – REZERWACJA LOŻY

 

§ 1. ZASADY OGÓLNE:

– Miejsca siedzące w lożach są płatne i poddawane rezerwacji,

– Klub w trakcie imprez cyklicznych udostępnia każdorazowo bezpłatne miejsca siedzące nie podlegające rezerwacji,

– Rezerwacje przyjmowane są maksymalnie z 2 tygodniowym wyprzedzeniem,

– Dokonanie rezerwacji nie jest równoznaczne z pozytywnym przejściem selekcji w klubie oraz nie ma związku z zakupieniem biletu wstępu,

– Odbiór rezerwacji powinien nastąpić do godz. 23:00 przy kasie klubu. Po upływie tego terminu rezerwacja traci ważność i zostaje anulowana oraz odsprzedana innym zainteresowanym gościom w klubie,

– Obowiązkiem rezerwującego jest powiadomienie o rezygnacji z rezerwacji,

– SHINE CLUB, UL. STAROWIŚLNA 16, W KRAKOWIE zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia tancerzy / tancerek na wieczory panieńskie czy kawalerskie.

§ 2. REZERWACJA LOŻY:

– Rezerwacji loży można dokonywać online na stronie klubu www.krakow.shineclub.com.pl,

– Osoba przyjmująca rezerwację ma prawo odmówić jej przyjęcia gdy cel rezerwacji stanowczo odbiega od profilu klubu,

– Rezerwacja ONLINE jest możliwa 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem czasu przerw technicznych niezależnych od administratora,

– Rezerwacja online jest ważna po zaakceptowaniu maila zwrotnego wysłanego przez system rezerwacji oraz dokonaniu płatności za rezerwację online. Zaleca się wydrukowanie maila zwrotnego celem potwierdzenia rezerwacji przy jej odbiorze,

– Rezerwacji online w dniu imprezy można dokonywać wyłącznie do godziny 19:00,

 

§ 3. PŁATNOŚĆ:

 

– SHINE CLUB świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie rezerwacji loży on-line za pośrednictwem systemu płatniczego PayU https://www.payu.pl/

– Rezerwacji w serwisie www.krakow.shineclub.com.pl dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza oraz zlecenie wymaganej płatności, jeżeli wymagają tego warunki cenowe oferty.

– Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).

– Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line. Jeżeli dokonanie płatności jest warunkiem jej potwierdzenia, klient zostanie o tym poinformowany. Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną, wyłącznie po dokonaniu przedpłaty w wysokości ustalonej przez klub. Wysokość przedpłaty określona jest w warunkach oferty cenowej.

– System generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na podany adres e-mail.

– Cennik rezerwacji standardowej zamieszczony jest w zakładce rezerwacje na stronie klubu www.krakow.shineclub.com.pl może ulegać on zmianie w przypadku imprez tematycznych, co każdorazowo podawane będzie do informacji publicznej,

– Rezerwacja loży (w tym opłata) dokonywana jest poprzez system rezerwacji on-line dostępny na stronie internetowej klubu. W miarę wolnych miejsc możliwa jest również rezerwacja loży na miejscu, w dniu imprezy.

– Opłacenie loży jest gwarancją wyłączności na dane miejsce siedzące do końca imprezy – mają Państwo prawo wyprosić z zarezerwowanej loży nieznajome osoby lub poprosić o to pracowników ochrony.

 

§ 4. ZWROTY I REKLAMACJE:

 

– Dokonując anulacji rezerwacji na najpóźniej 7 dni przed planowaną imprezą, osoba zamawiająca nie ponosi żadnych kosztów tej operacji.

– Dokonując anulacji rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną imprezą, osoba zamawiająca otrzymuje zwrot w wysokości 50% przedpłaty (Moment anulowania rezerwacji liczony jest od momentu wysłania maila z prośbą anulacji oraz z załączonym potwierdzeniem rezerwacji)

– Dokonując anulacji rezerwacji na mniej niż 24 godziny przez planowaną imprezą, zamawiającemu nie przysługuje zwrot przedpłaty.

– Właściwy sposób dokonywania anulacji następuje poprzez wiadomość e-mail na właściwy dla miejsca odbywania się imprezy adres klubu: biuro@shineclub.com.pl

– Reklamacji rezerwacji można dokonywać poprzez wiadomość e-mail na właściwy dla miejsca odbywania się imprezy adres klubu: biuro@shineclub.com.pl

– Po dokonaniu rezerwacji nie ma możliwości zmiany terminu.

– Reklamacja zostanie rozpatrzona w czasie 14 dni od dnia dostarczenia wiadomości na właściwy adres email.

– Osoba dokonująca rezerwacji ma 14 dni na zwrot/odstąpienie od umowy bez podania przyczyny bądź odniesienie się do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, art. 27